Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim - mck-tm.bip.eur.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.01.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.04.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • pliki .pdf zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Szablon strony posiada semantyczny kod HTML, możliwość powiększania czcionki oraz wersję o wysokim kontraście. Oznacza to, że jest dostępny dla użytkowników niepełnosprawnych niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardem WCAG 2.1 AA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. W serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nie skutkuje to powstaniem konfliktu z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 44 712-23-69 lub mailowo: kontakt@mck-tm.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony Placu Kościuszki. Wejście z poziomu chodnika. Drugie wejście techniczne, pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się z drugiej strony budynku.

Pomieszczenia biurowe Miejskiego Centrum Kultury znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku znajduje się winda, po prawej stronie klatki schodowej).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie klatki schodowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Chojnacki Mariusz
(2021-03-30 11:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacki Mariusz
(2021-03-30 13:06:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki