Klauzula obowiązku informacyjnego

Tomaszów Mazowiecki, 25.05.2018 r.

Szanowni Państwo,       

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane "rozporządzeniem 2016/679", „RODO" lub "GDPR".

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych, na jakich się to odbywa w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim od 25 maja 2018 roku.             

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, plac Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, e-mail: kontakt@mck-tm.pl; Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@mck-tm.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań statutowych. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np. uczestnictwa w konkursie. Oprócz realizacji ww. celów Miejskie Centrum Kultury jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w Miejskim Centrum Kultury.

Na terenie budynków administracyjnych Miejskiego Centrum Kultury oraz bezpośrednio przed budynkami: filii Tkacz przy ul. Niebrowskiej 50, filii Skansen Rzeki Pilicy przy ul. Modrzewskiego 9/11 oraz filii Groty Nagórzyckie przy ul. Pod Grotami 2/6, zainstalowany jest również monitoring (kamery). Celami zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Miejskiego Centrum Kultury, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.   

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i e rozporządzenia 2016/679: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ale również art. 6 ust. 1 lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku wspomnianych wyżej konkursów podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.       

Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być są pracownicy Miejskiego Centrum Kultury, Policja, Prokuratura, CBA, Sądy, ZUS, Urząd Skarbowy, bank, ubezpieczyciel, uczestnicy zajęć.Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Miejskiego Centrum Kultury. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Miejskie Centrum Kultury. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu Miejskiego Centrum Kultury jest art. 28 rozporządzenia 2016/679.               

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem. 

Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu określone prawa np. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, o realizację przysługujących Państwu praw. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.              

W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.       

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

Podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. udziału w organizowanym konkursie.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury

W Tomaszowie Mazowieckim

Wytworzył:
Udostępnił:
Chojnacki Mariusz
(2018-05-25 13:28:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacki Mariusz
(2020-12-15 12:17:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki